You are currently viewing Aditya Hrudayam In Telugu Lyrics, PDF Download – ఆదిత్య హృదయం

Aditya Hrudayam In Telugu Lyrics, PDF Download – ఆదిత్య హృదయం

Aditya Hrudayam In Telugu : ఈ పోస్టులో ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం యొక్క లిరిక్స్ ను ప్రచురించాము. అలాగే మీరు ఈ లిరిక్స్ ను పీడీఎఫ్ ఫైల్ రూపంలో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. వీటితో పాటు ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలు కూడా వివరించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఆదిత్య హృదయం ఎలా పుట్టింది, దీనికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏమిటి లాంటి ప్రశ్నలకు ఈ Aditya Hrudayam In Telugu పోస్టులో జవాబులు ఇవ్వడం జరిగింది.

(A) ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం ఎలా పుట్టింది?

మహాభారతంలో యుద్ద సమయాన అర్జునుడికి ఏవిధంగా ధర్మసందేహాలు తలెత్తాయో, అదే విధంగా రామాయణంలో కూడా రామచంద్ర ప్రభువుకు అనేక ధర్మసందేహాలు మొదలయ్యాయి. రాముడి మనస్సులో అంతర్మధనం మొదలవ్వడంతో అతని మదిలో అనేక ప్రశ్నలు తలెత్తాయి. రావణ సంహారం ఎలా చేయాలి అని రాముడు తీవ్రంగా ఆలోచిస్తున్నప్పుడు, అగస్త్య మహర్షి రాముడి సందేహాలను పటాపంచలు చేస్తూ ఉపదేశించిన స్తోత్రమే ఈ ఆదిత్య హృదయం.

(B) ఆదిత్య హృదయం ప్రత్యేకత మరియు మహత్యం

ధనుర్వేదం లో అన్ని అస్త్రాలను ఎలా పొందాలో క్లుప్తంగా వివరించబడింది. బ్రహ్మాస్త్రము, యామ్యాస్త్రము, ఐంద్రాస్త్రము,వాయువ్యాస్త్రము, పాశుపతాస్త్రము మొదలైన అన్ని అస్త్రాలను ఎలా, ఎవరి ద్వారా పొందాలో ధనుర్వేదంలో పొందుపరిచారు. ఇవన్నీ ఆయుధ రూపంలో లభించే ఫలితాలు. కానీ ఇవి పొందాలంటే మహామహులైన ఋషులు, దేవతామూర్తుల వద్ద ఉపదేశం పొందాలి. వారి కటాక్షంతోనే ఈ అస్త్రాలను పొందేందుకు వీలవుతుంది.

మహామహులతో పనిలేకుండా అక్షర రూపంలో అస్త్రాన్ని పొందేందుకు వీలుగా అగస్త్య మహర్షి ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రాన్ని ప్రసాదించాడు. రామచంద్ర ప్రభువు వద్ద ఉన్న అన్ని ఆయుధాలకు సమానమైన శక్తిని (ధైర్యాన్ని) ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం ప్రసాదిస్తుందని మహర్షి ఉపదేశించాడు. ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రాన్ని కేవలం 31 శ్లోకాలలోనే వివరించారు అగస్త్య ముని.

(C) Aditya Hrudayam In Telugu Lyrics – ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం శ్లోకాలు (లిరిక్స్) తెలుగులో

ధ్యానం:

నమస్సవిత్రే జగదేక చక్షుసే
జగత్ప్రసూతి స్థితి నాశహేతవే
త్రయీమయాయ త్రిగుణాత్మ ధారిణే
విరించి నారాయణ శంకరాత్మనే

[1]
తతో యుద్ధ పరిశ్రాంతం సమరే చింతయా స్థితం ।
రావణం చాగ్రతో దృష్ట్వా యుద్ధాయ సముపస్థితం ॥

[2]
దైవతైశ్చ సమాగమ్య ద్రష్టుమభ్యాగతో రణం ।
ఉపాగమ్యా-బ్రవీద్రామం అగస్త్యో భగవాన్ ఋషిః ॥

[3]
రామ రామ మహాబాహో శృణు గుహ్యం సనాతనం ।
యేన సర్వానరీన్ వత్స సమరే విజయిష్యసి ॥

[4]
ఆదిత్య హృదయం పుణ్యం సర్వశత్రు వినాశనం ।
జయావహం జపేన్నిత్యం అక్షయ్యం పరమం శివం ॥

[5]
సర్వమంగళ మాంగళ్యం సర్వ పాప ప్రణాశనం ।
చింతాశోక ప్రశమనం ఆయుర్వర్ధన ముత్తమం ॥

[6]
రశ్మిమంతం సముద్యంతం దేవాసుర నమస్కృతం ।
పూజయస్వ వివస్వంతం భాస్కరం భువనేశ్వరం ॥

[7]
సర్వదేవాత్మకో హ్యేష తేజస్వీ రశ్మిభావనః ।
ఏష దేవాసుర గణాన్ లోకాన్ పాతి గభస్తిభిః ॥

[8]
ఏష బ్రహ్మా చ విష్ణుశ్చ శివః స్కందః ప్రజాపతిః ।
మహేంద్రో ధనదః కాలో యమః సోమో హ్యపాం పతిః ॥

[9]
పితరో వసవః సాధ్యా హ్యశ్వినౌ మరుతో మనుః ।
వాయుర్వహ్నిః ప్రజాప్రాణః ఋతుకర్తా ప్రభాకరః ॥

[10]
ఆదిత్యః సవితా సూర్యః ఖగః పూషా గభస్తిమాన్ ।
సువర్ణసదృశో భానుః హిరణ్యరేతా దివాకరః ॥

[11]
హరిదశ్వః సహస్రార్చిః సప్తసప్తిర్మరీచిమాన్ ।
తిమిరోన్మథనః శంభుః త్వష్టా మార్తాండకోంశుమాన్ ॥

[12]
హిరణ్యగర్భః శిశిరః తపనో భాస్కరో రవిః ।
అగ్నిగర్భోఽదితేః పుత్రః శంఖః శిశిరనాశనః ॥

[13]
వ్యోమనాథ స్తమోభేదీ ఋగ్యజుః సామ-పారగః ।
ఘనావృష్టి రపాం మిత్రః వింధ్యవీథీ ప్లవంగమః ॥

[14]
ఆతపీ మండలీ మృత్యుః పింగళః సర్వతాపనః ।
కవిర్విశ్వో మహాతేజా రక్తః సర్వభవోద్భవః ॥

[15]
నక్షత్ర గ్రహ తారాణాం అధిపో విశ్వభావనః ।
తేజసామపి తేజస్వీ ద్వాదశాత్మన్ నమోస్తు తే ॥

[16]
నమః పూర్వాయ గిరయే పశ్చిమాయాద్రయే నమః ।
జ్యోతిర్గణానాం పతయే దినాధిపతయే నమః ॥

[17]
జయాయ జయభద్రాయ హర్యశ్వాయ నమో నమః ।
నమో నమః సహస్రాంశో ఆదిత్యాయ నమో నమః ॥

[18]
నమ ఉగ్రాయ వీరాయ సారంగాయ నమో నమః ।
నమః పద్మప్రబోధాయ మార్తాండాయ నమో నమః ॥

[19]
బ్రహ్మేశానాచ్యుతేశాయ సూర్యాయాదిత్య వర్చసే ।
భాస్వతే సర్వభక్షాయ రౌద్రాయ వపుషే నమః ॥

[20]
తమోఘ్నాయ హిమఘ్నాయ శత్రుఘ్నాయా మితాత్మనే ।
కృతఘ్నఘ్నాయ దేవాయ జ్యోతిషాం పతయే నమః ॥

[21]
తప్త చామీకరాభాయ వహ్నయే విశ్వకర్మణే ।
నమస్తమోఽభి నిఘ్నాయ రుచయే లోకసాక్షిణే ॥

[22]
నాశయత్యేష వై భూతం తదేవ సృజతి ప్రభుః ।
పాయత్యేష తపత్యేష వర్షత్యేష గభస్తిభిః ॥

[23]
ఏష సుప్తేషు జాగర్తి భూతేషు పరినిష్ఠితః ।
ఏష ఏవాగ్నిహోత్రం చ ఫలం చైవాగ్ని హోత్రిణాం ॥

[24]
వేదాశ్చ క్రతవశ్చైవ క్రతూనాం ఫలమేవ చ ।
యాని కృత్యాని లోకేషు సర్వ ఏష రవిః ప్రభుః ॥

ఫలశ్రుతిః

[25]
ఏన మాపత్సు కృచ్ఛ్రేషు కాంతారేషు భయేషు చ ।
కీర్తయన్ పురుషః కశ్చిన్ నావశీదతి రాఘవ ॥

[26]
పూజయస్వైన మేకాగ్రః దేవదేవం జగత్పతిం ।
ఏతత్ త్రిగుణితం జప్త్వా యుద్ధేషు విజయిష్యసి ॥

[27]
అస్మిన్ క్షణే మహాబాహో రావణం త్వం వధిష్యసి ।
ఏవముక్త్వా తదాగస్త్యో జగామ చ యథాగతం ॥

[28]
ఏతచ్ఛ్రుత్వా మహాతేజాః నష్టశోకో భవత్ తదా ।
ధారయామాస సుప్రీతః రాఘవః ప్రయతాత్మవాన్ ॥

[29]
ఆదిత్యం ప్రేక్ష్య జప్త్వాతు పరం హర్షమవాప్తవాన్ ।
త్రిరాచమ్య శుచిర్భూత్వా ధనురాదాయ వీర్యవాన్ ॥

[30]
రావణం ప్రేక్ష్య హృష్టాత్మా యుద్ధాయ సముపాగమత్ ।
సర్వయత్నేన మహతా వధే తస్య ధృతోభవత్ ॥

[31]
అధ రవిరవదన్ నిరీక్ష్య రామం ముదితమనాః పరమం ప్రహృష్యమాణః ।
నిశిచరపతి సంక్షయం విదిత్వా సురగణ మధ్యగతో వచస్త్వరేతి ॥

ఇత్యార్షే శ్రీమద్రామాయణే వాల్మికీయే ఆదికావ్యే యుద్ధకాండే పంచాధిక శతతమః సర్గః ॥

(D) Aditya Hrudayam In Telugu Pdf Free Download – ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం పీడీఎఫ్ ఫైల్ డౌన్లోడ్

ఇక్కడ ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రం శ్లోకాలను (లిరిక్స్ ను) పీడీఎఫ్ రూపంలో అందుబాటులో ఉంది. A4 సైజ్ పేపర్ మీద ప్రింట్ తీసుకోవడానికి వీలుగా HD clarity తో అందిస్తున్నాము.

Aditya Hrudayam In Telugu PDF Free Download

క్రింద బటన్ మీద క్లిక్ చేసి Aditya Hrudayam In Telugu Pdf ఫైల్ ను డౌన్లోడ్ చేసుకోగలరు.

రామాయణంలో సూర్య భగవానుడిని మినహాయిస్తే, ఎక్కడ ఏ దేవత మూర్తిని ఉద్దేశించి ఏ స్తోత్రం లేదు. మొత్తం 24 వేల శ్లోకాలలో ఒక్క సూర్యభగవానుడి స్తోత్రం ఐన ఆదిత్య హృదయం స్తోత్రానికి మాత్రమే ఈ ఘనత దక్కుతుంది.

Leave a Reply